Başarı bir takım işidir
ve o takımın her bireyinin ortaya konan başarıda payı olacağı kuşkusuzdur.

İnsan Kaynakları Politikamız

Türk sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini
karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kay-
naklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına
uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı
bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının
planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi,
eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması,
uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının
bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

Ekibimizde
Size de Yer Var...

İnsan kaynakları birimimize başvurunuzu hızlıca yapabilir,
ekibimizde siz de yerinizi alabilirsiniz…

Ekibimize katılmak için aşağıda bulunan ‘HEMEN BAŞVUR’ linkinden,
başvuru formunu doldurarak da ekibe katılım isteklerinizi ve özgeçmişinizi
hızlıca gönderebilirsiniz…

Formda belirtilen alanları doğru bilgiler ile doldurduktan sonra “Dosya Seç”
kısmından özgeçmişinizi seçip Gönder butonu ile bize ulaştırabilirsiniz.

  İŞ BAŞVURU FORMU

  Temel İlkelerimiz

  • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,

  • Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,

  • Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,

  • Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,

  • Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,

  • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, toplum) yaratıcılıklarından yararlanarak, yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşim sağlayacak, kuruluşa, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, İnsanlarda var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip,

  yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak.

  • Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,

  • Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak “Kurum Kültürü ve Bilinci”nin oluşmasını sağlamak, • Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, Sağlık-Emniyet-Çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.